http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
查看: 27653|回复: 106

[Hui作品] 窄机历史机型解说1956-1982

  [复制链接]
发表于 2009-03-24 22:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                          1956-1957, P& p% i8 _4 o/ _

- a" t/ s& c4 M: m. @' v0 J1956,第一代窄机诞生,
4 ^8 F/ E& i5 \- N& F: ]; f* r; J7 c- o8 c, H. a
1956年和57年的底刻一样为左4点右4点,平底,斜体Zippo
0 k* o6 G- u  s' j 1956sl.jpg 5 g  m- u) @/ Q7 W( l4 g
1956年刚刚发布时的特点- Y+ ?# ^$ o1 W* m9 W/ h4 H! g* a
火轮前面有一块铁皮隔着火焰,防止火轮过热
) o* O# w8 h) k# Q$ }4 J上面的为有隔热板的,下面为没有的6 n1 W0 |& y! j+ a
  R3 n) x, b. q6 a, `6 ]8 y: W
561615gtl.jpg ; u3 c3 N" S7 ?8 A, g
不过这个铁皮的没多久就已经不加了。。估计和打火有关* ~  w1 ^. x1 R3 O* t" |% w1 }% b
1 ~- ]6 z. w3 ?# M1 m3 |' q
内胆和常规机的样式一样,1956年有"PAT. PENDING"的文字,1957年没有"PAT. PENDING"的文字。1957年的途中把火石轮固定的中空铆钉变得更大' H# N* u% ^8 K/ [6 }: C/ C: L
1956
: `# u4 {5 L* S+ G7 z$ \# z. E' Q" @& m+ z
1957
. W! R5 f5 J* K* t& V
" d  u5 G( X: b1956-57年制的
% X! e; q4 z8 s( t#1620% U" ~& Q6 N  V. e# X1 y; R
#1625
# j% ?) b, ~& Y3 m有与1958年以后多2倍的纵线加入着这样的特征。就是比较密集
7 Z% g$ Q( p6 x0 V那年的镀金窄机是高光泽的抛光处理5 q4 S6 c+ ?: D# M" q
# G( e$ W) A  u6 m6 S
包装,纸盒,可以和90年代的黑塑料盒一样,把上盖后翻做展示架子0 a2 b3 t0 J0 T4 c
56smcboxl.jpg
0 F& [! v8 d3 R' \ 56smcbl.jpg
2 [1 u: @( n9 `& j% {! B8 U# i9 N( {                                                         $ ^  t# {, F6 g1 o5 f/ E
56年的窄机还有些特别的定制机,如这个PURO公司的定制机,底座下面连着烟灰缸,够特别吧
, h8 y' j/ _/ T! _6 M$ \/ ^  }. | 56purol.jpg
* F5 ?/ G# s/ w. b; g% o可以分体7 P. _8 X: \8 K( g' \2 g
56purozl.jpg
% z& P; J' y( q# k' o/ g) U! n 56purotl.jpg
# ^3 Z1 ~7 Y) l( t' y. I8 i* x9 W* S( @- T3 f" E: n

, n8 _; Z6 p# [                                                                          1958% s2 a4 T( Y0 E3 n6 W
( ~8 t8 q8 L5 T" q% r+ R
底刻左4右3点,斜体Zippo字体,平底
! b4 e( X1 D$ j2 V. i. W" b: G( H4 X" S1 ~) ]
内胆和56-57的不同,在中段加入了一些字体
7 M. t) Y' r: _  |; C9 S  o5 w+ m: |9 H' l# i6 J
盒子和56-57的类似9 ]. C+ N! o  s

, y8 O/ ]& v3 {# A& U6 h( p: d7 ^: q* C0 O& r- x% r

. r) u) l; Z3 v8 o; I                                                                     1959 ; I+ R' m! v6 N; @/ m8 Q
9 {' B: S! Z. V- j4 g
底刻左3右3,平底,斜体Zippo字体
7 Z' B4 x, H, k0 D2 m4 t& W. g' n! @8 j3 Z* L/ Q8 w( Z
这年的内胆有2个版本,! m" N/ }; o& s1 Z  x+ e. y
早期版本,和58的一样$ V2 f& @# z- n( F

, l9 D2 k9 g* m  s后期版本,内胆刻字变纵向,凸轮也有小的改变
* M0 q/ N4 ?- f
4 n: J6 K1 e( x$ e) n/ A: J7 F7 Q盒子不能再翻起,& c7 q  K4 m6 r
& L1 h+ N1 y, l) }3 @6 J& ?
" f# a' q( L- ~) X. k8 b
                                                                     1960
0 G) s4 U; N' o1 q$ U
+ @* h# n( [- u底刻左2右3点,斜体Zippo字体,平底7 |! L, e- `' R8 p. ]4 Z! @
0 D5 e1 Y/ n, b2 }
内胆,同59年
. x( {6 V( e) q) {, _
  A+ y1 ]. C( R% S/ s9 ^% X7 M盒子内衬增加了Zippo,还有一句英语
; b+ l+ F+ S+ I9 K& g) I
: ~; j4 o0 ]' H# F  a! |6 B% i0 ]
" p/ u( V+ d6 y                                                                                   1961
" C" T: g! x! H8 Z( p& B
3 \! V2 {9 X% D$ v& h底刻左2右2,斜体Zippo字体,平底& p8 M7 |; ]' h0 S! ]

6 A4 h& w$ v2 B# k内胆有2个版本,一个是和60的一样,一个是下面的字体移动到中间$ Y9 @1 z+ {* R' |

* N. {* v& t9 m# c盒子同606 P& _0 I* k; i9 x. z2 M! Y9 `5 \: {
" g6 x; D% W, Z$ p* w; ^/ F

: U# t- I5 A' X  Q                                                                            19626 b" C7 m6 Z. {' r
  K# z, D% i' |  k3 \+ Z
底刻左2右1点,斜体Zippo字样,平底
4 |% [# U  V. e4 x$ b$ g; m: l% `" _. @
/ K; t/ y/ }. V( m' T" g内胆同1961,2种版本
" i- _' [# ?' K8 ]盒子改为和同年常规机一样7 H) Y  Q9 g! D) |; w- J3 Q

' g* @0 H; a! n, ^: V$ C3 t
. V) e3 a) _5 V1 m9 L+ H1 Q8 |' G
# a5 E9 s. Z' T8 K' X                                                                             1963
% B+ ^* ]. S) k# i  ~7 X9 }
. g  ?2 `) `+ i, P底刻左1右1点,斜体底刻,平底, @- @7 w- Q$ P) Z  ^3 q

5 m7 ?7 t0 f: ?8 M* Z内胆2种版本,一种是早期中空铆钉,一种是实心铆钉* m7 U( H- Z5 B$ w1 x
6 T. a* {% P* M+ [! A2 C( N
从1963年开始窄机高出0.7MM3 l, \: ]8 n: }8 R

9 f) z8 g- k1 X* n$ U盒子同1962
6 R6 r' V$ Y/ Y8 Q4 A  Q
1 R9 Q" Y& e4 H# a# @3 O7 N+ N3 c3 u
2 I$ w5 s( j( A                                                                       1964
1 v% T5 w7 R  \
+ U8 m/ m2 D) l) i* P底刻左1点,斜体Zippo字体,平底  E' M" p0 t( g0 D9 A* X! T
, K: u0 H( J4 U0 k! n
内胆同1963年,2种版本
. q  V! R2 u  q; O7 t盒子同63年
) M! C* e* L3 r- ]* {8 ?3 t" f- |. k$ Z: |" L7 f; r8 f
+ L; t: z' E1 D; f9 f4 _6 |
2 I& x' V* C9 |; c
                                                                   1965- G5 Q# c+ L) A* I# @0 H9 `# M# E$ J

9 K" l; v2 L  v, C6 ?( |底刻左右都无点,斜体Zippo字样,平底
* t) K# a- R8 Q( N% s! b' E& {3 K6 }: d$ s; `
内胆同1963年,就是中间字体大小存在差异,有极稀少的中空火轮铆钉(1959~1964)被使用,估计是存货
. q7 x7 m9 P) a) J9 X, T( j8 ^8 s* G  I$ S* c+ y# [
盒子无明显变化
1 z7 J2 z0 b. A  T" O5 D3 U6 V$ N. _0 T$ G/ g3 l- B2 q0 ?: w

5 U9 y! b2 O, a* K6 p
6 A0 e( F# g- M$ G; w- N  u                                                                       1966
- M% t7 Z' `/ x& Q. r- a' y" c
  U& v* j  M: x; _7 N% Z! p底刻为左4右4竖杠,斜体Zippo字样,平底4 X# _+ Q' O5 X  W. L9 Q8 A, B
  P  X% o- R7 c- M4 m+ L
内胆和1963的一样
6 n8 I- z  [2 j. A- N. w4 f1 q
8 X5 @0 H  j( H# A. {$ S6 S盒子无明显变化6 v; @9 H: e# V. L

$ T# U% V( j$ W# `9 t. ^( |! H- g  c% E  D! Y
6 B0 Y; n: a: x! C) C4 j
6 w; d4 _5 P7 Y9 |" }) \# _  I

, t+ g3 q+ i0 H; y$ o, z: A                                                                                         1967
1 a  f: @$ \. G6 ~( c6 X# e
7 o5 S* C3 k6 |2 V! w+ k/ m底刻左4右3竖杠,斜体Zippo字体,平底  P* H. I6 _0 z4 ]# w  U8 p

1 p# }. N, L9 B' U+ |内胆分有专利号和无专利号2种% l2 T* z% @7 x) b' h$ m$ s
# i5 F1 ^5 ?6 P) i$ W" ?
盒子说明书不同! R/ c: {, R8 q- f/ f* e5 V% s) O7 [

# C! E, A9 h$ d: L  x, C. d' m9 D. f& _; u) h6 H, N

7 M! _  o9 s& C, D" b" s
- K# ?& R0 i/ [  F                                                                          1968
) Z) `5 `/ Z: X3 q, j; F
9 m7 C! b, C! H. ]底刻左3右3竖杠,左上角和右上角排列,斜体Zippo字样,凹底
+ K: u6 g0 f' d& c9 a2 G% x! a9 U$ k
内胆同上,无专利号版本& P% Y# T1 s1 [& n6 V% Z3 |
# [& O2 _% t2 {4 B& O; J# y9 A
盒子无明显改变
0 E1 ^9 h$ u# A: p% K9 T( f! v7 O; ~& Q$ t
1 C. Q$ a8 I0 Z$ V. K) z1 A$ Y

. l1 t2 r# x. O3 c0 v1 @: ^
3 T! C0 m! g+ n8 K' Z0 k                                                                            1968
' V- N( h7 l$ H0 P: a
5 o2 F% k' z- C* F+ M# ~底刻左3右2竖杠,斜体Zippo字样,凹底
% `  _- S8 c( I. O2 y0 `% c* ]  g- ?7 t
内胆无明显变化
- n$ N" t7 I6 A; X
1 \) ?$ @* J0 E$ o盒子无明显变化' r5 w4 S6 y0 a' L0 S
2 K* ^  J  w& Y' w/ l/ F
7 b, |: I/ y* h& q% W
2 W8 }+ B$ C4 p, N1 R7 K3 h% m. _

  P, u# ?4 G  `6 Q* U- b3 I: K, Q. {" m' h$ _* O( O7 Z5 t' ?
                                                                                          19704 y! q& ?; n- `. v- U" A( _

$ P9 }6 n  n: F4 y0 m' Q7 O$ z0 Z底刻左2右2竖杠,斜体Zippo字样,凹底# }4 L3 D( d" M$ v; C  H  G+ V+ \& A

9 f  r! S$ ~% ^" v内胆无明显变化
2 I5 q  P1 H* B9 K, O4 j0 g# I
4 O& G5 ]/ Z) G盒子无明显变化
) m5 x7 l, b* W' J& n2 x
1 P$ _5 J1 k4 h1 G1 I2 e. ~- {4 g: v& ?

" d4 X) k9 z7 z, E* R6 K  E/ N9 D+ ]. M' {  |/ |- A5 T4 J3 s" j
                                                                               1971
) ~# G5 I+ W* h5 ^' C* O: Q- U5 b! K) \. Q! b* ^# r
底刻为左2右1竖杠,斜体Zippo字样,凹底* u* S9 e3 z+ }! R

. V, D  R5 R! u  M6 `+ ^内胆无明显变化,同上
% m8 u" T" o* l
1 X, U6 \7 m: q/ Y$ i盒子无明显变化* X* X' n" }" h8 \
4 y7 }+ @# u7 b% \/ _$ T

0 `1 e! p* ]6 J' o
5 ?6 Y0 T, w0 u$ `9 {( o                                                                            1972
; ~5 A$ m- g% Z0 ~7 z
4 @8 d& r9 |6 _5 G+ |' ^底刻左1右1竖杠,斜体Zippo字样,凹底
( G$ V$ y3 G+ [& w  J  t2 S0 j7 ^0 e1 g' Q2 W  b
内胆无变化( C4 ~; s7 O  }4 N/ b, {$ N; O% }
$ ]) m# H9 h, y( k7 V
盒子无明显变化5 y$ P( Y9 D' a2 n9 N- J

7 X+ X* X/ @( [6 Q% x- Y. \
2 z  a8 ]( \. M( J2 Q+ u; P. A0 |1 {4 @8 R. `6 W# O$ \& Y7 j" W  O. W

$ W3 u0 I- D. ^" R4 U                                                                               1973
3 W8 V2 N* u! ?0 |# b' t% W# u2 {$ n8 z, J
左1竖杠,斜体Zippo字样,凹底
# P. L% M7 G8 G6 G
6 M! y* p( b/ }. v0 a- u+ U% [内胆无改变6 C8 O5 Z3 H# i6 n3 `3 O) W: w

) f, ]* H5 c2 o6 \0 H盒子无改变
+ w6 Q: A! m" K- J2 R7 Y* T- M. u% }
7 u: \$ I+ K, |4 D( U
$ p8 P+ O3 s6 n2 M7 i! F" m% M# ~0 h9 G0 y6 M
                                                                       1974
2 s( ^+ A7 u# Q( A: [  h% w
/ t) t& ]1 N- Y6 h$ j底刻增加了BRADFORD,PA.。左4右4斜杠,凹底,斜体Zippo字样6 d1 t# [5 z8 D) T& E: J# `
) ]3 t( t2 m( V5 m' ?
内胆有2种版本,一种和上面的一样,第2种是极少数的R变到最下面的中央: F6 d% t0 \, c% j

8 v$ v' U+ _) R盒子无明显变化
4 n7 T/ f, H, i8 k& W, A8 E% {$ J1 x) M% t0 L  }5 L$ u0 q

/ P! @5 }2 O& A" |[ 本帖最后由 晖弟弟 于 2009-3-26 13:03 编辑 ]
发表于 2009-03-24 22:37:31 | 显示全部楼层
对窄机真的没有感情 哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-03-24 23:20:25 | 显示全部楼层
原帖由 暗香蔓延 于 2009-3-24 22:48 发表
3 X2 M9 `: K4 q# {9 p占个座睡觉去,希望明天起来看见完整版
, B* ]3 K" D& B( U1 r
估计是不行了,,明天有事。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:48:14 | 显示全部楼层
占个座睡觉去,希望明天起来看见完整版
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:47:35 | 显示全部楼层
受教了  受教了- C" ?; |# h; j8 [# N# ^- w! J
   不过本人不是很喜欢窄机   呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:36:48 | 显示全部楼层
小样的,很用功啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-03-24 22:35:21 | 显示全部楼层
1975
" c8 K1 A1 K6 J! e$ G1 Y; j7 }, {# D; B4 b; o* e. H
底刻左4右3斜杠,斜体Zippo字体,凹底
/ m- R: f/ C% [3 |, s% T. m# o" e6 V1 z  j
内胆同74年
: y- y  I# h0 x6 ^. i, V6 G" g( F6 B8 n. k  @+ q
盒子无明显变化
) U: o. t: N9 x6 U/ n  e$ g
) g3 C9 N  N7 n$ Q# O
& r3 H& s1 T/ g- h! H7 T9 ^7 H3 a
                                                                           1976
6 R$ p6 j+ E& a7 C) m. E
2 z/ K2 ~' J; ]8 ^' B! d底刻左3右3斜杠,斜体Zippo底刻,凹底
& _& r& ?3 k( ]' |. k' ]' n1 |2 s4 }
内胆有4种版本* R- g1 y) N5 N. `% K/ h
第一种后面没刻字
, I1 `+ W2 V( A
5 r1 t# K/ Q$ P5 {4 h7 E# p  _* F第2种的带R那部分字调整到上面,分背面刻字和无背面刻字(第3种)5 H/ Q+ q8 U# u: p: A3 y
' r2 T) O+ K* r6 \( i0 [
+ D, H8 L2 }* w6 v0 r
第4种2行字合在了一起,有背面刻字
$ B) {& G1 S# z" O0 n4 D5 [- j" h8 }, g4 ~

* u* W6 i0 Z+ X9 {# q盒子无明显变化4 B7 o* {% S: n9 q& ^: Y# ]
# N3 o5 S' h# b& ]9 d& Y
9 Q' m# J$ Q/ ?0 A. M: K
, }! t; ~9 j0 v# M
                                                                  1977
! q  U2 w) P6 [
1 K7 d7 r; v5 v/ K/ j* y# ]8 w左3右2斜杠,凹底,斜体Zippo字样
- V8 Q! Y# O! \' b3 V, h5 W7 s! a' e( s  S" j0 r
内胆同上面第3种和第4种的介绍,背面都有字
$ g; R& v( o$ t8 \盒子说明书,内衬有改变3 T" x2 z1 N. z: r
" N; I" L: E4 H: w
# A% J' e4 ]2 C5 C
0 E- w4 v- {. K

+ z% _  h$ O* u$ o  G: j4 l                                                                                  1978( j* Y  M4 N9 l9 ?) h$ |# l9 h* {
8 G8 h9 h. U: m3 U8 f2 N
左2右2斜杠,凹底,斜体Zippo底刻4 @9 Y/ y+ h' X2 V/ D6 j

( O7 x- `$ y3 ]; I2 |7 P内胆同上解释1 r- U% V$ n! v6 Q
盒子无变化& A& m# [2 }* v6 x$ x' b
" `0 ~  q3 R0 E

* f' E( S8 U1 y                                                                  1979
3 T: r% S* E  ]3 D' m6 g; T( t( L6 w0 }8 I
底刻左2右1,斜体ZippO字体,凹底, z- r. C( C1 U0 O( a) P
- U: [* z2 M' v8 O: W1 y( q
内胆无变化,2种版本,同上! _- w4 h. Q/ o2 V' R/ o
使用了新款盒子& q- G/ g5 w: A8 v0 v
% H- N, G  a1 Y/ O# N7 K

# q* Z0 N; g8 x. G- Y& e0 u) ~
$ c& M  k9 B" b$ f* x0 ]* o8 o; ^* q' ~( U/ d7 ~& C

! C8 o; Y& `; y/ \& N7 q  c+ f: @2 S                                                                                1980
- B6 E- y$ L; \* n) V% ?# `- S) B! D0 z  P0 W. N
底刻左1右1斜杠,凹底,正规Zippo。BRADFORD,PA.改在下面中间
) y3 D! M1 x3 V  D- w# @4 r3 f. [! k. x
新一代内胆,中间字体又分成2部分6 R$ Q5 ^$ T& U7 Q" f0 j6 x
( G: \( C, w* ]: U* N  w5 ~. k
盒子无变化; z" K! B0 d9 {) Z& A; R
5 M0 T( i0 I- w, U+ x$ I' ]/ C
4 u/ U: H  D' r6 `% g1 E6 [# K
) @$ j! _" z1 P- s+ \6 f1 b1 m

9 N3 O5 Y+ |$ x4 U9 |                                                                                  1981# E8 S5 t) I. g( O  C3 V
; b8 A7 v0 Q( }4 `/ z
底刻左1斜杠/ m* ^- {2 U( C- _+ b4 O

) |' x6 |+ b* P" O内胆同上
) c4 }/ I' U+ t3 ~2 U
# ^; ^5 B9 d; a) @" b$ v0 ^% u$ p; w5 X' |  }6 @3 x
盒子无明显变化
; {! p; _& Y! i$ Q( \9 ?, a+ ?; Q: ]' Y3 ^

9 L( n' y# w; A: P5 w" M + M3 L% O! t7 ~4 `6 ~, e0 t; T- k" w
* O5 M* ~5 R" e" ^
                                                                1982
2 L% p1 l+ x$ v0 b9 M+ X7 r2 n" i5 g
' @- O. ^' o4 a左4右4斜杠,注意,斜杠方向不一样,8 r: k- K) n* }1 p; o

8 g% d5 X( _3 q' W6 m* ]内胆无变化
7 i# s0 `6 v5 g' S0 z2 |( G& ?+ W; w! t- n! d2 C- u6 P
" p+ C+ ~" r* O& T  [7 q0 z

9 A( o4 h) l. z/ D( q# h( Y: [- H
& U9 f1 t4 Y9 ]  r( N, Q! C8 O: Q' A: J/ D
                                          帖子到此完结,有何错误请指出,以免误导别人! t) e4 u) W4 p. N2 @# a/ w2 e
9 ^# `; F- p9 `6 A  A3 j
# Q+ i; M, F2 `6 |6 C4 ~

( X& t1 P3 B& T[ 本帖最后由 晖弟弟 于 2009-3-26 13:01 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 23:24:15 | 显示全部楼层
·呵呵 粗看了下 收藏之·······慢慢品味3 H" f9 _) l/ {" }3 ]
希望接下来能补充点窄机的实用片  呵呵
3 t: \: ?7 S! e: v  S因为窄机和宽机相比面少 用的人更少
& A: j/ t4 `3 D4 H希望能关于点火 耗油等方面 详细说说
" y2 D5 o/ d% C- l! q( u
' q' p% W# W1 H, I- o# H[ 本帖最后由 晚瞳 于 2009-3-25 10:22 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 23:27:04 | 显示全部楼层
很不错的资料帖子( F: {. h0 V( d

* j' W/ d: U$ F% y5 z0 |支持下~!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-25 08:03:12 | 显示全部楼层
顶一下,必须的~~
6 C# L& h9 |+ t, E
( _0 A3 }3 n" s. V# T4 ?' E我觉得哈,虽说玩窄机的人不多,但是见到这么详细的一个资料贴,大家还是应该好好的读一读的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表