http://www.zfs.cn/thread-641680-1-1.html
查看: 27979|回复: 106

[Hui作品] 窄机历史机型解说1956-1982

  [复制链接]
发表于 2009-03-24 22:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                          1956-1957" c; L& X& U# }2 a
2 q( g* Q; O# y
1956,第一代窄机诞生,6 |& Y. U3 O  s$ Z* `5 _8 j

- _. {$ F8 z$ }* I' t1956年和57年的底刻一样为左4点右4点,平底,斜体Zippo
  z$ d8 v! d! }. ~# U 1956sl.jpg 7 F' v& m) _+ L  f4 Q% l
1956年刚刚发布时的特点
9 x1 Q" P6 `; Z8 U# M3 d$ N火轮前面有一块铁皮隔着火焰,防止火轮过热5 L) w7 D: K! ~7 |. H7 c
上面的为有隔热板的,下面为没有的! O# i; G. H' d
, ?2 [+ G/ L# P/ j! b2 p  \
561615gtl.jpg 8 ^2 [4 ^3 p5 j+ N
不过这个铁皮的没多久就已经不加了。。估计和打火有关
! ?5 i9 C5 J4 w: e( \0 a8 A& e" B) [: b- j  }2 q: ?( {7 I1 {' N6 j
内胆和常规机的样式一样,1956年有"PAT. PENDING"的文字,1957年没有"PAT. PENDING"的文字。1957年的途中把火石轮固定的中空铆钉变得更大, O1 l- o# s- K8 Z* x4 W
1956
- f$ g  z* }* s( I4 _; _6 g* o) G
1957
) L4 w: G2 m0 ~# r2 ~* f7 ~3 K8 F2 i5 E. I5 C7 a: y
1956-57年制的
3 c# m0 A# T1 K* b#1620! V2 A! ~3 e% h# b/ K& l, c
#1625
2 e' n! m. F1 W有与1958年以后多2倍的纵线加入着这样的特征。就是比较密集% T6 s) F% q& P& f4 M2 O
那年的镀金窄机是高光泽的抛光处理% i8 L# s5 y7 _- i$ i: `

, Q$ b6 [% i8 _+ v包装,纸盒,可以和90年代的黑塑料盒一样,把上盖后翻做展示架子0 h' {1 U2 N# E- f
56smcboxl.jpg 5 ~! }! s# W2 t* w) F
56smcbl.jpg
3 b" S, N1 v( c2 {7 N' n7 ]" ?+ j                                                         5 T$ i, m0 r. `8 s/ r( R# K4 F
56年的窄机还有些特别的定制机,如这个PURO公司的定制机,底座下面连着烟灰缸,够特别吧+ a5 U* v) n/ D! E2 _* G
56purol.jpg 5 ^3 H3 U! E: W5 b5 h! `% o  A
可以分体! H9 V! K4 R* ^% e; p
56purozl.jpg
" ]/ S$ a; d( Z$ d" n2 S0 a 56purotl.jpg 4 g1 }8 W+ b$ w. `, f* G
1 C: I$ G( W  q/ A; Q
  D* g' x% o: C1 g  A5 x
                                                                          1958; t" B* y( x- t+ t- k

6 y6 P+ T  v- A8 N, Q( h底刻左4右3点,斜体Zippo字体,平底
6 f$ |4 v, e  ^
5 x+ b4 L7 d: K6 M' ]内胆和56-57的不同,在中段加入了一些字体
/ R7 D. ]; Y2 b% ^. n: m6 f+ G
% E( d  t! j" }( ~# j盒子和56-57的类似) g" D( {* ?9 i1 A+ v  U; o/ y

' ~9 I6 s; g- T* j7 Q
2 S8 I- n4 [7 \. C: S3 j, J) ~6 ]8 Q& t' ?
                                                                     1959 # y1 P, t, O5 U( l/ I+ ]

+ h: E$ z/ e2 S, r  T( z5 s0 S! e底刻左3右3,平底,斜体Zippo字体
! A9 z8 Y# X- `* _1 ~9 G! ^; Y/ [" X, _: Q
这年的内胆有2个版本,
# l$ V# o1 T: Z) x2 K早期版本,和58的一样. o- d9 r: ^1 ~; q# X- n: p4 O  l& [

2 I+ E: C5 L# O/ `% L, ?后期版本,内胆刻字变纵向,凸轮也有小的改变: Z5 Z  B) S# V& l# J
$ I9 J7 a! R; j6 r4 P+ s- D% ?4 V
盒子不能再翻起,& Y' `4 |# y3 g
. r' w" f1 Q4 Z1 X/ q
& M: `! X) l1 d4 ~' R3 v. z, V* V
                                                                     1960% z* E' L  y7 a* M

  w4 k  G; y) B0 h: d* u3 q底刻左2右3点,斜体Zippo字体,平底: w3 J* I) L3 _4 k, [7 E
) q- k9 x( ?( g% e. U" v
内胆,同59年4 M6 j7 T/ F  h  _' s* e6 y* f
4 R' Y: m( l- N
盒子内衬增加了Zippo,还有一句英语) Z% i8 D) ?- z$ D. N8 _

- S) G# J" D9 @5 U+ F3 k
. q$ D  j1 V& t$ S0 |                                                                                   1961/ G. B" ?& \7 E9 j9 k- N4 a( ]
1 z- e* t+ ]- c8 g; M7 e, e' N' A
底刻左2右2,斜体Zippo字体,平底  X3 I% V, {/ a+ g; v' B

, i' R! D( p% l) i  g内胆有2个版本,一个是和60的一样,一个是下面的字体移动到中间) n9 p0 f4 |1 q7 |+ j+ i' H- k

- ]! L4 [2 j; S8 q9 u盒子同60
2 g! f+ n+ M, ^$ `$ `! ~- g9 S7 C5 y' j

9 K: ^# U7 j. b                                                                            1962+ ^5 q8 D0 o, I2 ~/ d  u0 I6 n

: i% N: w# [2 p- g" d底刻左2右1点,斜体Zippo字样,平底
7 Y1 A3 G. ]# T) D  u) I0 |! O
内胆同1961,2种版本' m4 @2 ^8 e; X- y1 ]7 f
盒子改为和同年常规机一样# ^( b- y1 e3 @$ {; ]" H* m% P

9 c, K& H7 S1 D9 ~2 Z; b8 ^& r8 \1 d- ?$ I2 f0 f* }
$ g% ^1 e* R$ \& n
                                                                             1963
0 d1 g2 B. B4 T8 N  @$ u1 v  M* [2 q6 V( A, a
底刻左1右1点,斜体底刻,平底
) A3 l9 V* x( b  l* c  |. f  z4 t: q4 E+ U5 j, F% @  u5 h
内胆2种版本,一种是早期中空铆钉,一种是实心铆钉
4 w8 m2 H/ E+ a9 ^0 t" R' l' f4 P) ~! V( Y, r* `, Y) F
从1963年开始窄机高出0.7MM* }6 k6 n, g, q6 e3 m
. ?- Z9 X" a! P/ S8 Q! j
盒子同1962. K, N  D2 c: T8 h" Z% A0 {

1 E7 r* m# V* l+ W% \: s* k1 u* B& G& l# K, r8 x
                                                                       1964
; i0 X6 w: m" M( u/ d; A4 u$ [" }/ U3 V# g- m; ^+ k. h
底刻左1点,斜体Zippo字体,平底2 `7 X% T, z9 ?  p
, N# o6 ]# }/ k( W# ]2 `& [
内胆同1963年,2种版本
  H5 Z7 Y6 ]3 \% m/ S3 u盒子同63年5 A% ^! A2 F: K' w' B8 f
. S/ X* d9 h( R! P
2 b: y8 @8 v9 f6 I  ~5 \1 W
$ J0 p2 b# k4 [/ A5 a3 t4 V7 l( H8 G
                                                                   1965
6 s8 I! d  s; J( o" @
1 Z! X8 ^# q" @: i" M2 t底刻左右都无点,斜体Zippo字样,平底& G  l4 }* D# Z  t0 L

3 l9 W/ I; E5 X) P内胆同1963年,就是中间字体大小存在差异,有极稀少的中空火轮铆钉(1959~1964)被使用,估计是存货
+ K" A7 P( M! f! K8 j: i2 ^% Q# s9 P# j  s9 b" Z$ m
盒子无明显变化$ l$ P  L, U' S

; u% C  {2 T* u, d1 Y+ I# K- m4 y! ]. D& X2 q

7 y8 E6 J  n) ~9 y/ Q5 z% C5 A                                                                       19667 h9 Q# m0 ^7 b4 x' Z. A

' {8 P' D, }; l, S5 k* q( d底刻为左4右4竖杠,斜体Zippo字样,平底- e, {' n# g& N! _! K5 W$ s# D

1 F8 Z; q/ ^0 p- X8 ~/ i) _内胆和1963的一样3 j" n- @, N$ W( L1 N
# T' K9 Z: T3 A2 z
盒子无明显变化
: V. ?2 c4 A) J( _+ F" m/ x8 |9 H) z# V. j3 ]# t
9 C9 G1 X2 P' R. W& |' k6 h% Y# g

( ~7 ]# J: ~( Z/ \2 Z& R$ \: v6 P' X7 `

6 n7 W6 T$ v7 e0 e2 w) }                                                                                         1967
  A$ K; F' Z. R+ |/ u6 k9 ^
+ ?. I: P8 b9 t  K6 [0 e% v( f/ n底刻左4右3竖杠,斜体Zippo字体,平底, q7 _2 S. g6 D+ I- X' d% [. A2 h
7 c! p2 _/ Q6 U* r; p4 t
内胆分有专利号和无专利号2种
4 B" v9 p7 o- I( w" Y- m' L8 s7 _! U
盒子说明书不同
) o  M' ?, N- X! H3 k7 O" P
; C6 t, \' }4 L  n3 S5 Q" V0 `- r  P( S9 L; X& L7 a
( n. i4 L" T6 J/ G
( F  }2 O4 X$ _
                                                                          1968
' q6 w6 \! @1 R. a" O# ~
. _! ~. w! |' d8 T7 m" X底刻左3右3竖杠,左上角和右上角排列,斜体Zippo字样,凹底
! ^4 ?$ y! C" q/ ^! ?
& ~3 w% M* j& S内胆同上,无专利号版本
- K8 {7 L+ \6 q* A9 @+ k
& P1 M; U" I) F% g4 o盒子无明显改变' Y  W1 K  X' k; h/ b0 f
: }* d: @/ e$ t6 D% H4 C, o9 g
2 Z7 M6 A( A- r' o" J, u

$ Y! t+ g' u) O( ~. ]; o9 Q* c# I3 m4 z2 {8 s+ m0 {
                                                                            1968
- D- p& o+ r# W' d5 J2 r* P/ Z- s) Z9 p$ ^/ P/ j0 \! Y6 h6 E* w
底刻左3右2竖杠,斜体Zippo字样,凹底
$ W2 l5 N  C$ I3 w* ^" s2 S- ^0 j3 r  T% A, n+ [
内胆无明显变化
7 b! |, o; C4 G2 S% B) E- g  g5 g4 X  s& d% W" }1 H4 r  O( b
盒子无明显变化, V0 }# Y7 n2 Q

3 E' n5 e! X* ]9 @+ _& w6 L* q: z
$ J0 O0 J) h: t. o& a4 ~4 |
2 u/ e# w# x5 I" u, S( {* }' H' ^6 w2 c% `: W+ W( S" h7 I

* @0 |  T* c; Z, V7 a2 T% X                                                                                          1970* l: u6 ~0 O  ^! @8 k- \( v
- U5 z: Z8 v: T' O6 |
底刻左2右2竖杠,斜体Zippo字样,凹底
: e& q* u. ^' O$ ]
4 `8 y3 d4 S2 A+ d+ ]4 t$ _内胆无明显变化
$ _" M" S/ u  Z6 S3 j7 M% V
& U6 u' r/ j6 H8 Y3 `盒子无明显变化- S- d* U* G% R, i; U

' [+ L( _% C& |1 r2 q& ?0 O7 ]
" _1 C( h2 Y" I& J5 }6 K# n( ~! r  n$ ?  l* v5 ]
, K" R+ M8 w1 U
                                                                               1971$ L$ C# p1 d- x7 v0 M% g' E  }8 k

$ x- C0 e- t$ w; ?, r0 G9 ~底刻为左2右1竖杠,斜体Zippo字样,凹底
: m$ T0 q4 Y* Z, D$ V8 R8 U
7 _. J: z/ s( ?' J* B  ^# l. P内胆无明显变化,同上
/ u/ {7 R( P( i; F- A* ~6 z' L' M
0 A4 \3 ]3 D6 G( w: n盒子无明显变化) e' _! r7 V8 Q, a9 X
) z/ |6 o/ w7 F5 z3 a# E
- [1 o  r% h8 ^8 s5 c1 V# N

" Y. f: Q8 O# Y' H                                                                            1972
! ]+ L% B/ k$ Z2 Y" ~: _* u4 u; C$ R8 g  X  D
底刻左1右1竖杠,斜体Zippo字样,凹底5 V% g; }$ a! Z5 t
$ ?3 F# i2 r0 X+ e
内胆无变化; E/ K  P7 ?1 _$ X4 c
* _, f) t1 j4 ?7 b+ a" w
盒子无明显变化
8 F( S( N2 y# T; |; j: ?+ X- S' a, Y' m
: t; J7 B- E& v/ o7 e
9 _6 Z& m# c; _5 ^8 p
2 R; T5 O# @3 B/ u( f  r
                                                                               1973
* a' U2 W2 A$ M5 u- a3 x* b( Z% I; z7 \) R$ a
左1竖杠,斜体Zippo字样,凹底
! n0 U8 O1 C: b3 e5 u# M
9 W/ H) }1 M$ Z' M7 x内胆无改变! Q- B5 |! A2 H8 N! ]8 L$ o

% u: x" f( z2 m# \盒子无改变
! {' A; o3 Y3 r6 Y0 j  z* A
5 h. c" a4 H4 `# j% `# s# s% J" o+ w1 c8 Y0 u' X  k

; f/ L& l2 k0 Z* c7 X) }                                                                       1974
' N0 l+ T( @: ]1 x: }2 [% _) N0 \. n- s* t
底刻增加了BRADFORD,PA.。左4右4斜杠,凹底,斜体Zippo字样  V3 n- @' l7 r" t2 ~, b$ X
% r4 ~& n, {  G
内胆有2种版本,一种和上面的一样,第2种是极少数的R变到最下面的中央, @5 h* Q9 G3 `2 N* _
* O" Z" b- q# W4 ?( C' q0 K
盒子无明显变化, \. }4 a) V# l! O9 o% @3 D% }: r( ]

$ L1 O, ]5 h; X
1 b6 z) A7 p3 f7 h[ 本帖最后由 晖弟弟 于 2009-3-26 13:03 编辑 ]
发表于 2009-03-24 22:37:31 | 显示全部楼层
对窄机真的没有感情 哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-03-24 23:20:25 | 显示全部楼层
原帖由 暗香蔓延 于 2009-3-24 22:48 发表
8 \. k* J& T& G- M& x占个座睡觉去,希望明天起来看见完整版

& n9 z# L9 t3 s, }估计是不行了,,明天有事。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:48:14 | 显示全部楼层
占个座睡觉去,希望明天起来看见完整版
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:47:35 | 显示全部楼层
受教了  受教了
, q/ L7 L5 d. q9 t  D   不过本人不是很喜欢窄机   呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 22:36:48 | 显示全部楼层
小样的,很用功啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-03-24 22:35:21 | 显示全部楼层
1975, }0 d- X1 u3 h+ B* l
* n9 @: ^/ d& g6 }$ v. b/ g' e* B2 z
底刻左4右3斜杠,斜体Zippo字体,凹底- Z. I1 I' X: }' c# x/ l
. a/ P9 P4 n. e" o6 d9 o' ~
内胆同74年8 z3 X! R3 k5 A! J8 T, A
0 V0 G4 t2 Q' k. K5 O
盒子无明显变化
' i' w4 y( t" Z7 d1 c1 t0 {) H! R" |: {) ]4 S
0 @0 J0 O2 I6 l2 @, ?
. `! N1 W% b+ f2 s
                                                                           1976
9 A) b; b* O$ G- [. @
) |5 e* G- O- R/ w& @# a2 Q, W& i底刻左3右3斜杠,斜体Zippo底刻,凹底
5 S- O, h& Y: p7 |  P" |3 C/ {  m, g3 u' p
内胆有4种版本
0 e5 T9 d( L( F; ?% H& L第一种后面没刻字$ ?3 o! f6 m* Q
3 @5 G: W6 T! g8 _
第2种的带R那部分字调整到上面,分背面刻字和无背面刻字(第3种): w: w$ p) n- X4 W
' L5 G) _6 |0 N" y- ~
5 `0 H$ m: P, N( u# M
第4种2行字合在了一起,有背面刻字1 Z7 l) \- l$ Y  |: P$ B+ ~5 O

& ^5 L/ A5 T. d8 S/ r  Z- ^2 S' |
盒子无明显变化5 i8 a; o! u; g+ r$ Z7 D9 F% G
. r7 }( z( k  ^* M

, q! {& Z! V' j% i4 I6 {7 {  y4 j9 l5 B
7 ~" m4 p6 f- Z4 I                                                                  19777 B6 y; d( A/ S& ]& e% O/ K
0 s# |. j) ]. C
左3右2斜杠,凹底,斜体Zippo字样
% _2 M$ ~; ?6 |6 A- W8 j5 S
8 A  p# R6 x+ |& m内胆同上面第3种和第4种的介绍,背面都有字
2 r9 x9 @3 ~) g9 E) M盒子说明书,内衬有改变' S% f0 V4 w8 J9 d
; j) \2 m2 i) w5 ~6 z' w

) A' d9 A; C7 Z0 u7 C: R
5 \) v, l& X3 G- [$ f( O! B* S) _  S
                                                                                  1978
& n& n3 u9 ?5 L9 G& W
" h) {' d8 [: n% K左2右2斜杠,凹底,斜体Zippo底刻
3 |$ ]$ \! l1 V4 P
4 j. ^, o0 u- H  l. y内胆同上解释
- h! v+ Z' Z; _2 o0 }/ x; n盒子无变化
) q4 B) U4 ^& i8 ~; {- s1 N
$ Q* u9 z  J' }, {* \1 G
  l  p. k+ o7 w2 c5 h. l( m( k* z                                                                  1979
1 l* m, Z& S- w8 w2 b( Z4 Q& l& c; P& G1 B- h1 B% R! n7 [: y0 y
底刻左2右1,斜体ZippO字体,凹底6 i  @) U4 V& ]1 I9 F8 {1 O5 f

- V* \( B4 e+ K; c) f" q内胆无变化,2种版本,同上! f8 {- d* b- c  c, T: X
使用了新款盒子
5 B  h5 A7 f/ g5 ?. O
2 K9 Q5 @3 Z4 q$ [( y+ }' F( G- M' J! Q' f7 L

9 V. V/ S! C4 R' ~, P
9 i, B) [) Q8 J5 x4 Z% ]' |; C5 N! I' K# W+ Q8 G* m" l* K) T
                                                                                1980* K+ A2 U6 [( ~6 [) o) b

: m5 O: N9 _- r: [. k" m底刻左1右1斜杠,凹底,正规Zippo。BRADFORD,PA.改在下面中间
8 K8 b( A+ \" k3 V" M
% p; I* G" t' D' ]新一代内胆,中间字体又分成2部分
  r2 Y9 t/ q4 k6 x/ _0 a
; v8 y& a9 V/ Y6 X% r/ z盒子无变化
: s" F  U) y" ~/ ?7 K/ D, f
+ ~# e* ^, v8 u1 N
! ^% J. B  @% l: m* N
$ Q( U3 }1 B' o+ ]. U. S# Q7 G
7 R6 a  W: z0 @* G! W. ]% Y9 K                                                                                  1981
% q7 a  B) }8 b# j0 t) c7 {) N
0 x+ G, k4 n  a" H- H. `底刻左1斜杠
8 f# ?1 ~) Q  s1 m" a6 q/ l! x8 v' K6 t6 q9 a; o5 Q5 R
内胆同上
- A: n/ g: Z; W% ^3 a  e# v2 Y0 {' Q2 e9 D' t

/ x" r' C) [  l盒子无明显变化
: ^* n, [! T( R& G% Z7 ?) A+ g3 D# T+ j5 u& C9 i: P2 A2 k" Q& i! T

% W4 O6 o) u$ }4 F/ R& w2 j
1 y' C% R% q' V1 B3 x- M7 H
. _- s, X# F3 V+ }$ b                                                                1982+ L% S& @# W& w& v7 m& a5 H- K5 ^

6 V# ^) C8 K  O6 q' R& H0 B左4右4斜杠,注意,斜杠方向不一样,& Z6 b/ C$ X# q& G7 J, H" w0 X& Z- Z! N

' G( u1 a2 a4 _2 V5 T: y内胆无变化
# o, D: z& P* C1 @4 o$ z! J8 J6 U9 j. l, W

( i" G, U7 m# M& m" ]  V& P: q% x9 a  s+ N
7 x1 b! H0 D& ]+ x. a

( y' F# ~5 q* w/ T                                          帖子到此完结,有何错误请指出,以免误导别人8 W% ~: d! Z% W( [5 n2 q
5 {" J8 U. E0 c9 l# p! x" ~
) L7 o/ U$ _8 {3 X/ n6 K; o
1 {  }, o0 q) y
[ 本帖最后由 晖弟弟 于 2009-3-26 13:01 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 23:24:15 | 显示全部楼层
·呵呵 粗看了下 收藏之·······慢慢品味
) w2 W8 P7 e: v8 u- F希望接下来能补充点窄机的实用片  呵呵
1 {2 R$ N) o2 t* e9 p因为窄机和宽机相比面少 用的人更少 " W' W# {% `4 b( S8 c- L
希望能关于点火 耗油等方面 详细说说; t+ [1 ^7 r: i. r( P* H0 r9 h

; H6 D/ b/ @8 A4 t; B[ 本帖最后由 晚瞳 于 2009-3-25 10:22 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-24 23:27:04 | 显示全部楼层
很不错的资料帖子
0 J9 g8 @, \2 p0 ]$ C0 o  e1 q. I, h9 u* c5 _5 j" ^
支持下~!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-03-25 08:03:12 | 显示全部楼层
顶一下,必须的~~
: B/ S6 m8 F. H+ d( r
2 {; i6 P% L3 O我觉得哈,虽说玩窄机的人不多,但是见到这么详细的一个资料贴,大家还是应该好好的读一读的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入ZFS

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表